KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Kazalo

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv organa:
OŠ dr. A. Trstenjaka Negova
Odgovorna uradna oseba: Matej Kraner, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 1.5.2006
Datum zadnje spremembe: 6. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.o-negova.ms.edus.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu
www.o-negova.ms.edus.si

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
Knjižnica
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: OŠ dr. A. Trstenjaka Negova
Organigram organa: Organizacijska shema šole

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Matej Kraner, ravnatelj

02 56 01 004
02 56 01 404

matej.kraner@os-negova.si

Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Register predpisov SlovenijeZakoni s področja dela zavoda:

Predpisi z delovnega področja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi
Predpisi EU: /

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: / LDN, publikacija, šolski koledar

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Razpisi Urada vlade za informiranje
Aktualni razpisi:

 

Trenutno ni nobenega razpisa

Zaključeni razpisi:

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: /

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: /

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:
Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.o-negova.ms.edus.siFizični dostop
Na lokaciji matične šole:
Negova 20, Spodnji Ivanjci 9245
Uradne ure:
– vsak delovni dan od 7. do 14. ureStroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ

1. katalog evidence zaposlenega delavca
2. katalog evidence o plači zaposlenega delavca
3. katalog evidence o poškodbi na delu
4. katalog evidence o izrečenih disciplinskih ukrepih
5. katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
6. katalog evidence civilnopravnih pogodb
7. katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
8. katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
9. katalog zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in morfolških značilnostih učencev
10 katalog evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
11. katalog zbirke podatkov o učencih, ki uveljavljajo oz. se jim priznavajo posamezne pravice
12. katalog zbirke podatkov o bralcih in bralkah, vpisanih v knjižnico.

 

(Skupno 257 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost